Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

PEP-befattningar:

 • Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister
 • Parlamentsledamot/Riksdagsledamot
 • Domare i Högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
 • Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styreleseledamot i centralbank
 • Ambassadör eller beskickningschef
 • Hög officerare inom försvarsmakten (dvs. general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral eller motsvarande alt. högre grad)
 • Medlem av ett statsägt företags förvaltning-, lednings- eller tillsyns/kontrollorgan (t.ex. VD, styrelseledamot eller dess ersättare)
 • Person i ledningen (styrelseledamot, generalsekreterare samt deras ersättare respektive ställföreträdare) i internationella organisationer (exempelvis FN och FN-anslutna organisationer samt Europarådet, NATO och WTO)

Personer som anses vara en nära familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning (PEP):

 • Make, maka, registrerad partner eller sambo
 • Barn
 • Barns make, maka, registrerad partner eller sambo
 • Förälder

Med en nära medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning menas en medarbetare som har en ekonomisk koppling till en sådan person.

Vill du veta mer om vad person i politiskt utsatt ställning innebär och hur du påverkas som kund? För mer information läs i Bankföreningens faktablad på svenska.

Download english version of the fact sheet here.