Internationellt samarbete i kampen mot penningtvätt

Publicerad november 1, 2018

Finansbranschen är enad om att ta ett gemensamt krafttag mot penningtvätt och terroristfinansiering. Sverige, Danmark och Norge är till exempel medlemmar i Financial Action Task Force (FATF).

Här åtar sig medlemsländerna att följa internationella standarder för åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen. Standarder som sedan EU har tagit hänsyn till när EU:s 4:e AML direktivet fick laga kraft sommaren 2017 i form av nya nationella Penningtvättslagar i Danmark och Sverige, vilket även blev lag i Norge från oktober 2018.

– Finansindustrin är en global industri som styrs av EU direktiv och förordningar, nationella lagar och föreskrifter och det är viktigt att bestämmelserna är gemensamma över nationsgränserna. Målet med FATF är att utveckla standarder och främja ett effektivt genomförande av lagstiftning och operativa åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Camilla Kingdon, Business Unit Conformance Officer hos Entercard.

Kundkännedom viktig del i arbetet

För Entercard är det viktigt att känna sina kunder, för att fastställa kundernas identitet och syftet med kundrelationen. Det är för att hindra kunder från att nyttja Entercards verksamhet till penningtvätt och terroristfinansiering.

Alla banker och finansinstitut måste identifiera om kunden är en politisk exponerad person (Politically Exposed Persons, PEP) – det vill säga en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

– Dessa personer samt dess familjemedlemmar och nära medarbetare (Relative of close associate, RCA) har en högre risk för att bli utsatt för mutor och korruption som i sin tur kan leda till penningtvätt. Att en kund är PEP är inte ett hinder för att personen kan bli kund hos oss, avslutar Camilla Kingdon.