Användarvillkor och personuppgifter

Entercard.se är en webbplats som drivs av EnterCard Group AB (”EnterCard”), ett företag inom Swedbankkoncernen.

Material som finns tillgängligt EnterCards webbplats är endast avsett som allmän information och presenteras i befintligt skick. EnterCard garanterar inte att innehållet på webbplatsen är fullständigt eller riktigt. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. EnterCard ansvarar inte i något fall för skada som kan uppkomma genom användande av webbplatsen. Externa länkar kan öppnas utan EnterCards vetskap. EnterCard påtar sig inte något ansvar för den information eller andra uppgifter som förekommer på de hemsidor, till vilka länkar öppnas.

Upphovsrätt
Material som lagts ut av EnterCard på Internet skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär bland annat att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd. Material från entercard.se får bara användas för privat bruk. All annan användning, t.ex. kopiering, mångfaldigande, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet fordrar upphovsmannens tillstånd. Om det är oklart huruvida EnterCard eller annan äger upphovsrätten får vi be dig att kontakta EnterCard, adress anges nedan, för vidare besked.

Behandling av personuppgifter
Du är införstådd med att EnterCard behandlar personuppgifter i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera engagemang i bolaget. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka bolag i EnterCard eller Swedbankkoncernen samarbetar.

Du är vidare införstådd med att personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos EnterCard, EnterCardkoncernen eller Swedbankkoncernen samt hos dessas samarbetspartners. EnterCard kan, till följd av myndighetsföreskrift, svensk eller utländsk lag vara skyldig att till annan lämna information om dina uppgifter.

Information om behandling av personuppgifter lämnas av EnterCard, som också tar emot begäran om rättelse av personuppgift.
EnterCard Group AB
Att: Personuppgiftsregisterutdrag
105 34 Stockholm.