Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

PEP-befattningar:

 • Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister
 • Parlamentsledamot/Riksdagsledamot
 • Domare i Högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
 • Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank
 • Ambassadör eller beskickningschef
 • Hög officerare inom försvarsmakten (dvs. general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral eller motsvarande alt. högre grad)
 • Medlem av ett statsägt företags förvaltning-, lednings- eller tillsyns/kontrollorgan (t.ex. VD, styrelseledamot eller dess ersättare)
 • Ledamot i politiskt partis styrelse (representerat i riksdagen eller EU parlamentet)
 • Person i ledningen (styrelseledamot, generalsekreterare samt deras ersättare respektive ställföreträdare) i internationella organisationer (exempelvis FN och FN-anslutna organisationer samt Europarådet, NATO och WTO)

Personer som anses vara en nära familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning (PEP):

 • Make, maka, registrerad partner eller sambo
 • Barn
 • Barns make, maka, registrerad partner eller sambo
 • Förälder

Med nära medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning avses:

 • Person som gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP.
 • Person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som egentligen upprättats till förmån för en PEP.
 • En person som har nära förbindelse med en PEP är en person som inte nödvändigtvis har en affärsförbindelse med en PEP, utan skulle till exempel kunna ha förbindelse genom medlemskap i samma politiska parti.

Vill du veta mer om vad person i politiskt utsatt ställning innebär och hur du påverkas som kund? För mer information läs i Bankföreningens faktablad på svenska.

Download english version of the fact sheet here.